Skip to main content

News

ELAC Parent Meeting / Reunion de Padres / Họp phụ huynh
Posted 9/10/20

Hello Independence Family, 

You are all invited to attend our first Virtual English Language Advisory Committee (ELAC) on Wednesday, September 16 at either 10am or 6pm.

ELAC is a parent group along with school site personnel, to advise our principal, Mr. Berg and school staff on programs and services for our English learners.
We encourage you to attend to learn more about ELAC and the resources/support available at Independence High School.
A ZOOM link will be sent out next week.
 

SPANISH

Hola Familia de la escuela de Independence,

Están invitados a nuestra primera reunión virtual de ELAC, el miércoles 16 de septiembre a las 10:00 de la mañana o a las 6:00 de la tarde.
ELAC (Comité Consultivo para los aprendices de Inglés) es un grupo de padres que aconsejan a nuestro director, Mr. Berg y al personal sobre programas y servicios necesitados para nuestros estudiantes que están aprendiendo el inglés.
Favor de acompañarnos para aprender más sobre ELAC y los recursos / apoyo disponibles aquí en la escuela de Independence.
Se enviará el enlace de ZOOM la próxima semana. 


VIETNAMESE

Xin chào Gia đình Independence,

Tất cả các bạn được mời tham dự Ủy ban Tư vấn Anh ngữ Ảo (ELAC) đầu tiên của chúng tôi vào Thứ Tư ngày 16 tháng 9 lúc 10 giờ sáng hoặc 6 giờ chiều.
ELAC là một tập thể phụ huynh cùng với nhân viên của trường, để tư vấn cho hiệu trưởng, ông Berg và nhân viên nhà trường về các chương trình và dịch vụ dành cho người học tiếng Anh của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích bạn tham dự để tìm hiểu thêm về ELAC và các nguồn lực / hỗ trợ có sẵn tại Trường Trung học Độc lập.
Một liên kết ZOOM sẽ được gửi vào tuần tới.