Skip to main content

News

Summer School Information / Información de la escuela de verano / Thông tin trường hè
Posted 4/28/21

Hello Students and Families,

Summer School registration applications are now open. If you are interested in participating in IHS Summer School 2021, please request enrollment using the form linked here and on the school website. Please see more details below.

The deadline for requests is Friday, May 28, 2021 @12:00 PM (noon).

Students and staff will be expected to conform to all Public Health Guidelines including physical distancing and wearing masks. All facilities will be following Public Health Guidelines for cleaning and class sizes are reduced to maintain safe learning environments for all in-person instruction.

Enrolled Summer School students will participate in IN-PERSON AND ONLINE, INDEPENDENT LEARNING and activities in a hybrid format.

Summer Schedule for ALL Courses:
June 21st - July 23rd (24 days)
No classes on July 5th
Semester 1: June 23-July 7
Semester 2: July 8-July 23

Weekly Schedule:
MONDAY - FRIDAY (5 days per week)
8:30 - 11:00 AM In-person instruction for students in Cohort A/Asynchronous (independent, online learning) for Cohort B
11:00 - 12:00 PM Lunch Distribution (1 hour lunch to allow for cleaning of spaces, time for Cohort A students to exit, teacher transition, and Cohort B students to arrive)
12:00 - 2:30 PM In-person instruction for students in Cohort B/Asynchronous (independent, online learning) for Cohort A

Courses Offered:
Math 1 Recovery (Previously failed)
Math 2 Recovery (Previously failed)
Math 2 Acceleration (Must have at least 90% or higher in Math 1)
English 1 Recovery (Previously failed)
World History Recovery (Previously failed)
Biology Recovery (Previously failed)
Study Skills (incoming 8th graders only)
CyberHigh (course recovery for 11-12 grade only)


Laura Berry
IHS Summer School Coordinator
Independence High School
berryl@esuhsd.org
(408) 928-9361 (During Summer Session Only)

_________

Hola estudiantes y familias,

Las solicitudes de inscripción para la escuela de verano ya están abiertas. Si está interesado en participar en Escuela de Verano 2021, solicite la inscripción utilizando este enlace  y en el sitio web de la escuela. Consulte más detalles a continuación.

La fecha límite para solicitudes es el viernes 28 de mayo de 2021 a las 12:00 p.m. (mediodía).

Se espera que los estudiantes y el personal cumplan con todas las reglas de salud pública, incluido el distanciamiento físico y el uso de máscaras. Todas las instalaciones seguirán las reglas de salud pública para la limpieza y el tamaño de las clases se reducirá para mantener seguros a todos.

Los estudiantes inscritos en la Escuela de Verano participarán en APRENDIZAJE INDEPENDIENTE EN PERSONA Y EN LÍNEA y actividades en un formato híbrido.

Horario de verano para TODOS los cursos:
21 de junio - 23 de julio (24 días)
No hay clases el 5 de julio
Semestre 1: 23 de junio al 7 de julio
Semestre 2: 8 de julio-23 de julio

Programación semanal:
LUNES - VIERNES (5 días a la semana)
8:30 - 11:00 AM Instrucción en persona para estudiantes del Grupo A / Asincrónica (aprendizaje independiente en línea) para el Grupo B
11:00 - 12:00 PM Distribución del almuerzo (1 hora de almuerzo para permitir la limpieza de los espacios, tiempo para que los estudiantes del Grupo A salgan, transición de maestros y lleguen los estudiantes del Grupo B)
12:00 - 2:30 PM Instrucción en persona para estudiantes del Grupo B / Asincrónica (aprendizaje independiente en línea) para el Grupo B.

Cursos ofrecidos:
Recuperación de Matemática 1 (anteriormente fallida)
Recuperación de Matemáticas 2 (anteriormente fallido)
Aceleración de Matemáticas 2 (Debe tener al menos 90% o más en Matemáticas 1)
Recuperación de inglés 1 (anteriormente fallido)
Recuperación de la historia mundial (anteriormente fallida)
Recuperación de biología (anteriormente fallido)
Habilidades de estudio (solo estudiantes que ingresan al octavo grado)
CyberHigh (recuperación del curso solo para los grados 11-12)

______________________

Laura Berry
Coordinadora de la escuela de verano de IHS
Escuela secundaria Independence
berryl@esuhsd.org
(408) 928-9361 (Solo durante la sesión de verano)
----------

Xin chào các em học sinh và gia đình,

Đơn đăng ký Trường hè hiện đã được mở. Nếu bạn muốn tham gia IHS Summer School 2021, vui lòng đăng ký theo mẫu liên kết tại đây và trên trang web của trường. Vui lòng xem thêm thông tin chi tiết bên dưới. https://forms.gle/ptcuXGGMdjXHyNKs9

Hạn chót cho các yêu cầu là Thứ Sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2021 @ 12: 00 CH (trưa).

Học sinh và nhân viên sẽ phải tuân theo tất cả các Nguyên tắc Y tế Công cộng bao gồm cả cách xa cơ thể và đeo khẩu trang. Tất cả các cơ sở sẽ tuân theo Hướng dẫn Y tế Công cộng để làm sạch và sĩ số lớp học được giảm xuống để duy trì môi trường học tập an toàn cho tất cả các hướng dẫn trực tiếp.

Học sinh Trường Hè đã ghi danh sẽ tham gia HỌC TRONG CÁ NHÂN VÀ TRỰC TUYẾN, ĐỘC LẬP và các hoạt động theo hình thức kết hợp.

Lịch trình mùa hè cho TẤT CẢ các khóa học:
21 tháng 6 - 23 tháng 7 (24 ngày)
Không có lớp học vào ngày 5 tháng 7
Học kỳ 1: 23/6 - 7/7
Học kỳ 2: 8/7 - 23/7

Bản kế hoạch hằng tuần:
THỨ HAI - THỨ SÁU (5 ngày mỗi tuần)
8:30 - 11:00 AM Hướng dẫn trực tiếp cho sinh viên trong Nhóm A / Không đồng bộ (học trực tuyến, độc lập) cho Nhóm B
11:00 - 12:00 PM Phân phối bữa trưa (1 giờ ăn trưa để cho phép dọn dẹp chỗ trống, thời gian cho học sinh Nhóm A ra ngoài, chuyển tiếp giáo viên và học sinh Nhóm B đến)
12:00 - 2:30 PM Hướng dẫn trực tiếp cho sinh viên trong Nhóm thuần tập B / Không đồng bộ (học tập trực tuyến, độc lập) cho Nhóm nhóm A

Các khóa học được cung cấp:
Khôi phục Math 1 (Không thành công trước đây)
Khôi phục Math 2 (Không thành công trước đây)
Tăng tốc môn Toán 2 (Phải đạt ít nhất 90% trở lên ở môn Toán 1)
Khôi phục tiếng Anh 1 (Trước đây không thành công)
Khôi phục Lịch sử Thế giới (Không thành công trước đây)
Phục hồi sinh học (trước đây không thành công)
Kỹ năng học tập (chỉ dành cho học sinh lớp 8)
CyberHigh (phục hồi khóa học chỉ dành cho lớp 11-12)


Laura Berry
Điều phối viên Trường hè IHS
Trường trung học độc lập
berryl@esuhsd.org
(408) 928-9361 (Chỉ trong khóa học mùa hè)