Skip to main content

News

ELD Summer School / Clases de Verano ELD
Posted 4/28/21

Hello Students and Families, 
 
We are offering ELD classes for summer recovery and acceleration at Independence, Andrew Hill, and Yerba Buena High Schools. 
If you are interested in participating, please complete the form attached here
 
Deadline for registration is Friday, May 7, 2021.
 
Summer School Calendar:
June 21st – July 23rd (24 days) 
- No classes July 5th
- 1st semester: June 21st - July 7th
- 2nd semester: July 8th - July 23rd
 
Weekly Schedule:
Monday - Friday (5 days)
8:30 AM - 2:30 PM
 
Summer placement is based on current grades in ELD classes.
- If you are getting a D or F, teachers will recommend you repeat your same course level.
- If you are getting a C or higher, teachers will recommend you to accelerate.
 
 
Laura Berry
IHS Summer School Coordinator
Independence High School
berryl@esuhsd.org
(408) 928-9361 (During Summer Session Only)


----

Hola estudiantes y familias,

Estamos ofreciendo clases de ELD para la recuperación y aceleración de verano en las escuelas preparatorias de  Independence, Andrew Hill y Yerba Buena.
Si está interesado en participar, complete el formulario adjunto aquí.

La fecha límite para la inscripción es el viernes 7 de mayo de 2021.

Calendario de la escuela de verano:
21 de junio - 23 de julio (24 días)
 - No hay clases el 5 de julio
 - 1er semestre: 21 de junio - 7 de julio
 - 2do semestre: 8 de julio - 23 de julio

Programación semanal:
Lunes a viernes (5 días)
8:30 a. M. - 2:30 p. M.

La colocación de verano se basa en las calificaciones actuales en las clases de ELD.
 - Si obtiene una D o F, los profesores le recomendarán que repita su mismo nivel de curso.
 - Si obtiene una C o más, los profesores le recomendarán que acelere.

Laura Berry
Coordinadora de la escuela de verano de IHS
Escuela secundaria Independence
berryl@esuhsd.org
(408) 928-9361 (Solo durante la sesión de verano)


-----
Xin chào các học viên và gia đình,

Chúng tôi đang cung cấp các lớp ELD để phục hồi và tăng tốc trong mùa hè tại các trường Trung học Independence, Andrew Hill, và Yerba Buena.
Nếu bạn muốn tham gia, vui lòng điền vào biểu mẫu đính kèm tại đây. https://forms.gle/FNqGYUYd6r547J7v5

Hạn cuối để đăng ký là Thứ Sáu, ngày 7 tháng 5 năm 2021.

Lịch học hè:
21 tháng 6 - 23 tháng 7 (24 ngày)
 - Không có lớp học ngày 5 tháng 7
 - Học kỳ 1: 21/6 - 7/7
 - Học kỳ 2: 8/7 - 23/7

Bản kế hoạch hằng tuần:
Thứ Hai - Thứ Sáu (5 ngày)
8:30 sáng - 2:30 chiều

Xếp lớp mùa hè dựa trên điểm hiện tại của các lớp ELD.
 - Nếu bạn đang đạt điểm D hoặc F, giáo viên sẽ giới thiệu bạn học lại cùng cấp độ khóa học của mình.
 - Nếu bạn đạt điểm C trở lên, giáo viên sẽ khuyên bạn nên tăng tốc.

Laura Berry
Điều phối viên Trường hè IHS
Trường trung học độc lập
berryl@esuhsd.org
(408) 928-9361 (Chỉ trong khóa học mùa hè)